Utbildning

Owe Johansson Cando

Våra utbildningsprogram fokuserar på områdena Ledarskap, Affärsutveckling, Försäljning, Marknadsföring, Organisationsutveckling och Ekonomi. Målgrupp är människor och företag med mod, drivkraft och vilja att göra skillnad, agera och förändra.

I över 20 år har vi arbetat med utbildning för både individer, näringsliv och offentlig sektor.

Cando producerar även avancerade träningsprogram för ledare och beslutsfattare i form av:

 • Affärsakademin
 • Affärsakademin Fokus
 • Ledarkluster
 • Ledarkluster Fokus
 • Tillväxtprogram

Affärsakademin

Affärsakademin är ett praktiskt inriktat utvecklingsprogram för dig med intresse av affärsmannaskap och ledarskap.

Affärsakademin ger dig teoretisk kunskap och praktisk träning i affärsmannaskapets tre grundstenar – ledarskapet, styrningen och affären. Under utbildningen får du praktiskt öva på dina nya kunskaper som knyter an till din position och företagets verksamhet.

Programmets utformning Samverkan och erfarenhetsutbyte mellan deltagare som står inför liknande utmaningar kan ge fantastiska utvecklingsresultat. Därför matchar vi noggrant gruppsammansättningen inför starten av varje nytt program.

Utbildningens pedagogik har utgångspunkt i casemetodiken med praktikfall kopplade till de verksamheter och situationer som du och dina kurskamrater dagligen möter.

Hela programmet utgår ifrån och bygger på de utmaningar som uppstår i faktiska affärssituationer och genomförs i såväl storgrupp som i mindre grupper. Samtliga deltagare ges tillträde till Affärsakademin alumni efter avslutad utbildning. Ett fantastiskt tillfälle för nätverkande och nya affärsmöjligheter!

Affärsakadmin bygger på fyra nyckelmoment

 • Mötet mellan företaget, deltagaren och coachen
  Affärsakademin ska leda till konkreta effekter för både dig och ditt företag och därför genomförs alltid ett projektarbete kopplat till deltagarens verksamhetsbehov. Innan programstart hålls ett möte mellan företaget, deltagaren och coachen. Syftet är att analysera verksamhetens behov och hitta ett lämpligt projekttema som deltagaren ska arbeta med under programmets gång.
 • Utbildningsdagar och seminarier
  Affärsakademin innehåller utbildningsdagar och seminarier med utgångspunkt i områdena ledarskapet, styrningen och affären. Under utbildningen varvas teori med praktiska övningar för att deltagaren ska tränas i sättet att göra framgångsrika affärer. Metoden som används har sitt ursprung i casemetodiken och främjar diskussion och deltagarnas aktiva deltagande.
 • Det individuella projektarbetet 
  Under seminarierna men även mellan de inplanerade utbildningsdagarna kommer alla deltagare att arbeta med individuella projektarbeten kopplade mot den egna verksamhetens behov. Projektarbetets syfte och mål utreds initialt genom ett samtal mellan företaget, deltagaren och coach. Vid programmets slut redovisas resultatet och en sammanställning över uppnådda mål lämnas skriftligen över.
 • Deltagarnas aktiva deltagande 
  Utbildningsdagarna och seminarierna innehåller olika övningsuppgifter som skapar underlag för diskussion och interaktion mellan deltagarna. Varje deltagare kommer att ingå i olika grupper. Arbetet i grupp kommer att bestå av konkret träning med utgångspunkt i olika case. Utbildarnas roll i är att främja deltagarnas diskussion och egna tänkande samt handleda och coacha deltagarna genom de olika processerna.

Erfarna föreläsare, utbildare och coacher

Affärsakademin är ett utbildningsprogram från Cando Competence AB som har gedigen erfarenhet av avancerade träningsprogram för ledare och beslutsfattare. Utbildningsdagarna och seminarierna leds av några av Sveriges främsta specialister inom affärsmannaskap och ledarskap. Alla utbildare använder casemetodik med upplägg från deltagarnas affärsmässiga vardag. Varje deltagare vägleds individuellt av en erfaren coach, som också fungerar som stöd och bollplank i det projektarbete som genomförs under programmets gång.

Kvalifikationer och förkunskaper

Affärsakademin vänder sig till dig som har en kombinerad kund-/affärsutmaning. Du bör ha tillräckliga företagsekonomiska kunskaper för att förstå de affärsmässiga förutsättningar som kännetecknar din verksamhet. Affärsakademin erbjuder kraftfulla verktyg för dig som söker personlig utveckling, förstärkt och efterfrågad kompetens samt ett bredare affärsnätverk.

Aktuellt

Program för Tillväxt

Cando erbjuder anpassade program för Tillväxt direkt i Er verksamhet! Programmet innehåller mindre workshops – [...]

Board – unik utbildning för framtiden

ÄR DU FÖRETAGARE ELLER LEDARE? Ser du potential i verksamheten att utvecklas eller att växa? [...]

Extended DISC

Vilken är din Ledarstil? Cando certifierad för genomförande av beteendeanalys. Nå insikter och förstå andra.